Zmiany w prawie budowlanym w 2017r.

Rok 2017 przyniósł nam wiele zmian w prawie budowlanym jak i w warunkach technicznych. Z moje punktu widzenia dla konstruktora najważniejszymi są tylko niektóre które postaram się tu wymienić.

Istotne odstąpienie od projektu

Skonkretyzowano pojęcie istotnego odstąpienia od projektu.

W ustawie o prawie budowlanym wg art. 36a ust.5a

Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:
1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym;
2) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu;
3) nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3-6, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
4) nie narusza przepisów techniczno-budowlanych”.

Oznacza to że w trakcie realizacji może dojść do powiększenia/przesunięcia obrysu budynku o 2% wysokości, szerokości lub długości… ile to jest w praktyce? Dla przeciętnego budynku jednorodzinnego którego długość wynosi około 20m. 2% * 20m = 40cm. Spełniając pozostałe warunki wymienione w artykule można uznać, że takie odstąpienie od projektu będzie uznane nie istotne.

Pamiętajmy jednak, że to zawsze projektant dokonuje kwalifikacji danego odstąpienia i również gdy jest ono nie istotne, jest zobowiązany umieścić w projekcie odpowiednie informacje i rysunki.

Właściwy organ

Wyraz właściwy organ został zastąpiony przez nazwy odpowiednich urzędów np. organ administracji architektoniczno-budowlane lub organ nadzoru budowlanego

Regulacja o wyrobach budowlanych

Od 1 stycznia 2017 obowiązują zmiany dotyczące ustawy o wyrobach budowlanych.

Zmienił się sposób deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.

Nowe warunki lokalizowania niektórych budynków względem lasu

Wg par. 271 został zdefiniowany las:

Grunt leśny (Ls) określony na mapie ewidencyjnej lub teren przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako leśny.

Budynki w par. 213 po spełnieniu dodatkowych warunków będziemy mogli usytuować w odległości 4m od lasu znajdującego się na sąsiedniej działce lub w dowolnej odległości od lasu znajdującego się na tej samej działce. Budynki tak zlokalizowane będą musiały być wykonane z elementów nierozprzestrzeniających ognia, nie będą mogły zawierać pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz będą musiały mieć klasę odporności pożarowej wyższą nić wymagana w par.212.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: